Tilia tomentosa Silverglobe

Tilia tomentosa Silverglobe